Vol. 55 No. 1-4 (1990)
Vol 55, No 1-4 (1990)

Original Research

H. F. van Rooy
5-16
Die Pasga en sy boodskap in die tyd van die Ou Testament
PDF
J.L. L. Helberg
17-32
Die Pasga in die Nagmaal
PDF
J. C. Coetzee
33-50
Die instellingswoorde vir die Nagmaal. ’n Vergelykende studie van die vier berigte in die sinoptiese Evangelies en 1 Korintiërs 11
PDF
G. J.C. Jordaan
51-66
Gedagtenis, verkondiging en gemeenskap as aspekte van die Nagmaal: ’n Vergelykende studie van die vier berigte in dee sinoptiese evangei.ies en 1 Korintiërs 11
PDF
L. Floor
67-78
Johannes 6 en die heilige Nagmaal
PDF
C. J.H. Venter
79-94
Die Nagmaal as ’n maaltyd
PDF
F. van der Walt
95-100
Gawe van die lewende God: Die Nagmaal in trinitariese perspektief
PDF
P. W. Bingle
101-114
Eskatologiese perspektiewe in die Nagmaal
PDF
N. P. Heystek
115-128
Nagmaal deur die eeue - ’n Oorsig van hoofbeskouinge en gebruike
PDF
P. H. Fick
129-142
Die ontwikkeling van ’n Nagmaalsleer: Calvyn en Westphal
PDF
A. le R. du Plooy
143-162
Die heilige Nagmaal en kerklike tug
PDF
B. J. de Klerk
163-178
Die persoonlike geloofsdaad van die Nagmaalsgebruiker
PDF
J. J. van der Walt
179-195
Die rituaal van die Nagmaal
PDF
G. G. Miller
209-220
AIDS: A theological and pastoral response
PDF
Jeannette Steyn
221-234
Die onderwysbenadering van enkele neo-humanistiese pedagogiese denkers<sup>1</sup>
PDF
J. van der Elst
235-246
Godsdiens, evangelie en religie in die poësie met besondere verwysing na gedigte van Ida Gerhardt
PDF
J. L. van der Walt
247-258
Christelike onderwys in die praktyk: ’n Evaluering van die huidige stand van sake
PDF
D. T. Williams
259-276
God as Father: The maleness of God
PDF
I. J. Kroeze
423-444
Die aborsiedebat in die lig van die verhouding tussen reg en etiek
PDF
W. Postma
445-462
’n Samelewingsteoretiese model as riglyn vir doelmatige ouer-onderwyserkontak<sup>1<sup>
PDF
J. L. Helberg
463-480
Die PU vir CHO se naam, leuse en taak in die lig van Psalm 36<sup>1</Sup>
PDF
J. A. du Rand
481-480
Was Jesus volgens Lukas se vertelling ’n politieke faktor?
PDF
N. S. Jansen van Rensburg
495-510
The aims of initiation ceremonies at universities: Comparisons in time and space<sup>1</sup>
PDF
P. G. Schoeman
511-520
Die kultuurtaak van die skool: Opvoeding tot beskawingsmondigheid: ’n Christelik - wetenskaplike perspektief. Deel I
PDF
P. G. Schoeman
521-534
Die kultuurtaak van die skool: Opvoeding tot beskawingsmondigheid: ’n Christelik - wetenskaplike perspektief. Deel II
PDF
N. Olivier
535-564
Moraalfilosofiese grondslae van die aksie vir pyn en lyding
PDF
W. du Plessis
565-584
Regsvinding: Die nederlandse en duitse ervaring
PDF

Introduction - Special Issue on AIDS

Editorial Office
295-296
Inleiding: Speciale uitgawe oof Vigs
PDF