Montessori-skole: die ander kant

Abstract

Na aanleiding van die artikel “Die invloed van die New Age-beweging op die onderwysagenda van die toekoms” deur Lien van Niekerk en Corinne Meier van die Departement Historiese Opvoedkunde van Unisa (vgl. Koers, 59 (1) 1994:69-84) wil ek graag ’n ander sy van Montessori-skole onder die aandag van Koers lesers bring.
https://doi.org/10.4102/koers.v60i1.625
PDF