Maatskaplike werk groepsintervensie vir slagoffers van boeliegedrag: funksionele elemente
PDF

Keywords

Boeliegedrag
Bio-ekologiese perspektief
Sirkel van Hoop-model
fundamentele menslike behoeftes
Bullying behaviour
Bio-ecological perspective
Circle of Hope model
fundamental human needs

Abstract

Abstract

This article covers part of a research project aimed at the development of an intervention for use in group work with children in their late middle childhood who are victims of bullying behaviour. In the second phase of the intervention research, namely the collection and synthesis of data, the opinions of professional persons were sought in a focus group regarding the essence of the problem as well as to identify functional elements that needed to be included in the intervention. In order to refine the intervention prototype, it was important for the voices of the victims of bullying participants to be heard about their experience and management of bullying behaviour, and to discuss alternative ways of managing bullying. The opinions of the parents of victims of bullying participants, regarding their children’s inclusion in the intervention prototype, are also included as part of the early development and pre-test phase data. Data collection is supplemented by comprehensive literature research. Four themes were identified and are discussed in this article.

Key terms: Bullying behaviour, Bio-ecological perspective, Circle of Hope model, fundamental human needs.

 

Opsomming

Hierdie artikel bied ?n oorsig oor ?n gedeelte van ?n navorsingstudie wat daarop gerig was om ?n intervensie in groepsverband te ontwikkel vir kinders in hul laat middelkinderjare wat slagoffers is van boeliegedrag. In die tweede fase van intervensie-navorsing, naamlik die insameling en sintese van data, is menings van professionele persone in ?n fokusgroep verkry oor die aard van die probleem en ook om funksionele elemente te identifiseer vir insluiting in die intervensie. Vir die verfyning van die intervensie-prototipe was dit belangrik om slagofferdeelnemers se stemme te hoor oor hoe hulle boeliegedrag ervaar en hanteer; en alternatiewe wyses van hantering te bespreek. Die ouers van slagofferdeelnemers se menings oor hul kinders se inskakeling by die intervensie-prototipe word ook weergegee as deel van die vroeë ontwikkeling en voortoetsfase. Data-insameling is aangevul met ?n literatuurstudie. Vier temas is geïdentifiseer en word in die artikel beskryf.

Sleutelterme: Boeliegedrag, Bio-ekologiese perspektief, Sirkel van Hoop-model, fundamentele menslike behoeftes.

https://doi.org/10.19108/KOERS.81.1.2260

https://doi.org/10.19108/KOERS.81.1.2260
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2016 Andri Nepgen, Mariette van der Merwe