Enabling Liminary Prophetic Witness to Xenophobia in South Africa: A Missiological Spirit Response
PDF

Keywords

Public Speech
Missiological Spirit
South Africa
Xenophobia
liminality
Kingdom of God
Eucharist

Abstract

Abstract 

Missiological Spirit as multidisciplinary approach gives particular attention to how interaction with anthropology, sociology, theology and ritual studies can transform the Church in South Africa through reconceptualising some of the key Christian doctrines in the light of liminality theory. Through the case study of 2015 xenophobic attacks in South Africa that exemplifies the affinity between public speech and public violence, the article shows how Missiological Spirit framework can inspire and empower South African Christians to respond adequately to the plague of xenophobia through consciousness raising as means to prophetically resist violence entrenched in public speeches.

Keywords: Public Speech, Missiological Spirit, South Africa, Xenophobia, liminality, Kingdom of God, Eucharist


Opsomming

Die Missiologiese Gees is ‘n multidissiplinêre benadering tot die ekklesiologie wat gegrond is die begrip dat alles menslike kennis, insluitende sekulêre disciplines, ‘n mate van verlossende moontlikheid in hou, omdat die Gees vandie waarheid aktief betrokke is in elke dimensie van die menslike gees. In hierdie artikel veral kruis die gegewe met antropologie, teologie en studies van ritueel om aan te dui hoe hierdie dissiplines in interaksie kan tree om die Kerk in Suid-Afrika te transformer deur ‘n herkonseptualisering van sekere sleuteldoktrines van die Christendom in die lig van die teorie van liminaliteit. Deur ‘n gevallestudie van die 2015 xenofobiese aanvalle in Suid-Afrika wat die affiniteit van openbare redevoering en openbare geweld uitspel, toon die artikel aan hoe ‘n Missiologiese Geesraamwerk Suid-Afrikaanse Christene kan inspirer en versterk om toepaslik te reageer op die plaag van xenofobie deur bewusmaking as profetiese teenvoeter teen geweld.

Sleutelwoorde: Openbare redevoering, Missiologiese Gees, Suid-Afrika, xenofobie, liminaliteit, God se koninkryk, Eucharist

https://doi.org/10.19108/KOERS.81.1.2217

https://doi.org/10.19108/KOERS.81.1.2217
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2016 Chammah Judex Kaunda