Die afrikaner en sy pers*

Abstract

Die versoek w at van u inrigting tot my gekom het om buitengewone professor in die Persw etenskap te word, was vir my deels vererend, m aar deels het dit my in 'n moeilike posisie gestel. Dit was vir my vererend, om dat dit gekom het van 'n universiteit m et wie se Christelik- Nasionale koers ek my ten voile kan vereenselwig. Dit was dan ook vir my vererend, om dat ek daardeur in staat gestel kan w ord om die volk w aartoe ek behoort, op 'n vir my nuwe terrein te dien. As sodanig is dit vir my im m ers m oontlik om ook ’n beskeie bydrae te lewer tot die geestelike vorm ing van die jeug van ons volk. Dit het my m oeilik geval om, w aar ek reeds die m iddeljarige leeftyd bereik het, nou vir die eerste maal as dosent op te tree, aangesien ek daarvan in die verlede nie die m inste kennis en ervaring opgedoen het nie. As joernalis rig ek my im m ers tot die breë publiek deur middel van die pen. As dosent m oet ek my deur middel van die mond tot die studente rig. Dit lê voor die hand dat die eise w at so aan my gestel word, totaal anders is as dié waar- aan ek oor 'n tydperk van m eer as 'n kw arteeu as joer­ nalis gewoond geraak het.
https://doi.org/10.4102/koers.v31i5/6.1473
PDF

Copyright information

  • Ownership of copyright in terms of the Work remains with the authors.
  • The authors retain the non-exclusive right to do anything they wish with the Work, provided attribution is given to the place and detail of original publication, as set out in the official citation of the Work published in the journal. The retained right specifically includes the right to post the Work on the authors’ or their institutions’ websites or institutional repository.

Publication and user license

  • The authors grant the title owner and the publisher an irrevocable license and first right and perpetual subsequent right to (a) publish, reproduce, distribute, display and store the Work in  any form/medium, (b) to translate the Work into other languages, create adaptations, summaries or extracts of the Work or other derivative works based on the Work and exercise all of the rights set forth in (a) above in such translations, adaptations, summaries, extracts and derivative works, (c) to license others to do any or all of the above, and (d) to register the Digital Object Identifier (DOI) for the Definitive Work.
  • The authors acknowledge and accept the user licence under which the Work will  be published as set out in https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (Creative Commons Attribution License South Africa)
  • The undersigned warrant that they have the authority to license these publication rights and that no portion of the copyright to the Work has been assigned or licensed previously to any other party.

Disclaimer: The publisher, editors and title owner accept no responsibility for any statement made or opinion expressed by any other person in this Work. Consequently, they will not be liable for any loss or damage sustained by any reader as a result of his or her action upon any statement or opinion in this Work. 
In cases where a manuscript is NOT accepted for publication by the editorial board, the portions of this agreement regarding the publishing licensing shall be null and void and the authors will be free to submit this manuscript to any other publication for first publication.

Our copyright policies are author-friendly and protect the rights of our authors and publishing partners.