De zin van het economische opnieuw beschouwd

Abstract

In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo­ m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag­ m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.
https://doi.org/10.4102/koers.v32i1.1397
PDF

Copyright information

  • Ownership of copyright in terms of the Work remains with the authors.
  • The authors retain the non-exclusive right to do anything they wish with the Work, provided attribution is given to the place and detail of original publication, as set out in the official citation of the Work published in the journal. The retained right specifically includes the right to post the Work on the authors’ or their institutions’ websites or institutional repository.

Publication and user license

  • The authors grant the title owner and the publisher an irrevocable license and first right and perpetual subsequent right to (a) publish, reproduce, distribute, display and store the Work in  any form/medium, (b) to translate the Work into other languages, create adaptations, summaries or extracts of the Work or other derivative works based on the Work and exercise all of the rights set forth in (a) above in such translations, adaptations, summaries, extracts and derivative works, (c) to license others to do any or all of the above, and (d) to register the Digital Object Identifier (DOI) for the Definitive Work.
  • The authors acknowledge and accept the user licence under which the Work will  be published as set out in https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (Creative Commons Attribution License South Africa)
  • The undersigned warrant that they have the authority to license these publication rights and that no portion of the copyright to the Work has been assigned or licensed previously to any other party.

Disclaimer: The publisher, editors and title owner accept no responsibility for any statement made or opinion expressed by any other person in this Work. Consequently, they will not be liable for any loss or damage sustained by any reader as a result of his or her action upon any statement or opinion in this Work. 
In cases where a manuscript is NOT accepted for publication by the editorial board, the portions of this agreement regarding the publishing licensing shall be null and void and the authors will be free to submit this manuscript to any other publication for first publication.

Our copyright policies are author-friendly and protect the rights of our authors and publishing partners.