Die Christendom in die Westerse Wêreld

Abstract

Die onderwerp, aan die skrywer hiervan opgedra om voor ’n samekoms van G.T.V.-lede te behandel, is baie wyd. Persone m et vakkennis sal wel weet w atter m agte aan 't w erk is op elke terrein van die teologiese wetenskap. Ons kan in 'n oriën- terende oorsig hoogstens volstaan m et enkele hooftrekke sonder om selfs daarm ee die terrein te dek. Dippel, w at ’n deeglike studie gemaak het van die kerk en wêreld in ’n krisis, het hom oor die terreinoorsiening soos volg uitgelaat: „De bezeten wereld van nu w ordt beheerscht door tal van krachten en machten, die er bovengronds en ondergronds werken. Wie heeft er een volledig beeld van, waar- van de juistheid aantoonbaar is?”
https://doi.org/10.4102/koers.v32i1.1394
PDF