Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde

Abstract

In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.
https://doi.org/10.4102/koers.v33i4.1369
PDF