Ontsporing van die regstaatsbegrip en sy konsekwensies vir die afrikanervolk

Abstract

Die opvatting van die suiwere regstaat bring sy vraagstukke mee wanneer dit in verband gebring word met die leer van die soewereiniteit in eie kring. Laasgenoemde leer wortel in die geloof dat God die mens roep tot diens aan Hom, en dat die mens vry moet wees om ten opsigte van alle lewensaspekte God na die hoogste mate te kan dien. Hierdie verskeidenheid van aspekte is deur dr. A. Kuyper en sy volgelinge gesistemati- seer tot menslike verbande en lewenskringe, elk met ’n be- paalde sfeer waarin ander kringe nie mag inmeng nie. Elkeen is dan soewerein binne sy eie kring. Met verwysing na die staat is dan gespreek van die staatstaak as synde die hand- hawing van die reg, en omdat die staat in toenemende mate hom veral in die latere tyd ook besig gehou het met bedrywig- hede wat nouliks as van juridiese aard beskou kan word, is daar die onderskeid gemaak tussen die primêre en sekundêre taak van die staat. Die sistematiek van die wetsidee, deur prof. Dooyeweerd ontwikkel, waar die staat sy bestemmingsfunksie in die regsaspek vind, het vanselfsprekend geen plek vir so 'n dualistiese staatstaak nie, en die oplossing is deur sommige daarin gesoek om sulke staatsoptrede te vertolk as hebbende wel betrekking op die regsgemeenskap of die regsverkeer. Staatsondernemings soos paaie, spoorweë, spellingreëling, ens. word dan beskou as noodsaaklik vir die instandhouding van die regsgemeenskap en regsverkeer. Tereg wys A. M. Donner1) daarop dat so ’n vertolking eintlik neerkom op ’n oorspanning van die regsbegrip. Hy self sien dan die staatstaak in vrede- of orde-handhawing, wat in die eerste plaas wel regshandha- wing veronderstel. Onder orde word dan alles verstaan wat noodsaaklik is vir die gladde verkeer in die ontwikkelingsgang van die regsgemeenskap. Die wese van die staat het dan vol- gens hom te doen met reg, maar sy taak is meer as suiwere regshandhawing. Wat onrus verwek en die orde versteur, moet uit die openbare lewe verwyder word, en die behoefte aan orde en reëlmaat wat die staat moet bevredig, lê nie net op die juridiese nie, m aar ook op die ekonomiese, sosiale en kultu- rele terrein.
https://doi.org/10.4102/koers.v33i4.1367
PDF

Copyright information

  • Ownership of copyright in terms of the Work remains with the authors.
  • The authors retain the non-exclusive right to do anything they wish with the Work, provided attribution is given to the place and detail of original publication, as set out in the official citation of the Work published in the journal. The retained right specifically includes the right to post the Work on the authors’ or their institutions’ websites or institutional repository.

Publication and user license

  • The authors grant the title owner and the publisher an irrevocable license and first right and perpetual subsequent right to (a) publish, reproduce, distribute, display and store the Work in  any form/medium, (b) to translate the Work into other languages, create adaptations, summaries or extracts of the Work or other derivative works based on the Work and exercise all of the rights set forth in (a) above in such translations, adaptations, summaries, extracts and derivative works, (c) to license others to do any or all of the above, and (d) to register the Digital Object Identifier (DOI) for the Definitive Work.
  • The authors acknowledge and accept the user licence under which the Work will  be published as set out in https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (Creative Commons Attribution License South Africa)
  • The undersigned warrant that they have the authority to license these publication rights and that no portion of the copyright to the Work has been assigned or licensed previously to any other party.

Disclaimer: The publisher, editors and title owner accept no responsibility for any statement made or opinion expressed by any other person in this Work. Consequently, they will not be liable for any loss or damage sustained by any reader as a result of his or her action upon any statement or opinion in this Work. 
In cases where a manuscript is NOT accepted for publication by the editorial board, the portions of this agreement regarding the publishing licensing shall be null and void and the authors will be free to submit this manuscript to any other publication for first publication.

Our copyright policies are author-friendly and protect the rights of our authors and publishing partners.