Die transvaalse ontwerp-ordonnansie oor die onderwys

J. C. Coetzee

Abstract


In ’n Buitengewone Provinsiale Koerant van die Provinsie Transvaal is onder datum 25 Junie 1952 gepubliseer ’n „Ontwerp-Ordonnansie tot samevatting en wysiging van die Wette betreffende die Sentrale Beheer van die Onderwys, die Plaaslike Beheer van Skole, Godsdiensonderrig in Openbare Skole, Taal en die Onderwys, Onderwyspersoneel, Verpligte Onderwys, Toelating van Leerlinge tot Skole, Klasse of Inrigtings, Openbare Onderwys, Private Skole, Onderwys vir Kleurlinge en Asiate en Onderwys vir Naturelle, en om vir sake in verband daarmee voorsiening te maak” .

Full Text:

PDF
Copyright (c)

ISSN: 0023-270X (print) | ISSN: 2304-8557 (online) 

All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution license.

© 2018 Scriber Editorial Systems a division of WATU Youth Village. All rights reserved. No unauthorised duplication allowed.

E-mail: support@scriber.co.za / support@koers.co.za